Afspraken

Bij de start van ieder nieuw werkjaar geven we graag enkele richtlijnen mee om de goede en continue werking van Dansgroep Nele vzw te waarborgen. Als danser bij Dansgroep Nele, ben je een lid van de Nelekes en aanvaardt je het huishoudelijk reglement.

 

1   Organisatie van de lessen

Dansgroep Nele vzw is een erkende choreografische dansgroep. Dansgroep Nele garandeert je bij het beoefenen van je danshobby een opleiding door professionele choreografen en jaarlijks een nieuw dansprogramma. Wij verwachten in ruil daarvoor van jou de nodige inzet, ernst en loyaliteit tegenover je groep en Dansgroep Nele in het algemeen.

Een werkjaar volgt het principe van een schooljaar: Het begint in september en eindigt in juni. Bij het begin van het werkjaar ontvang je een jaarkalender met heel wat info over de activiteiten, lesuren….  Onvoorziene wijzigingen worden steeds meegedeeld. Er worden in principe geen danslessen gegeven op feestdagen of tijdens schoolvakanties.

 

2   Groepsindeling

Dansgroep Nele is ingedeeld in 10 leeftijdsgroepen.  De indeling gebeurt op basis van het geboortejaar. Bijgevolg schuift iedereen elk jaar door naar de volgende groep. Je kan starten met dansen in het werkjaar waarin je vier wordt.

De vier jongste groepen zijn opgesplitst in een A en een B jaar.  In deze groepen krijg je een klassieke dansopleiding en leer je de verschillende basispassen en houdingen.  Op het einde van ieder jaar krijg je daarvan een ‘dansattest’.

Vanaf groep 5 valt de indeling in een groep A en B weg.  Op dat moment beschikt je als danser over alle basiskennis van dans en wordt hierop verder gebouwd.  Op de leeftijd van 18 jaar kom je in groep 10.  Je kan van groep 10 deel blijven uitmaken tot de leeftijd van 21 jaar.  Daarna kan je nog aansluiten bij groep 10+ tot de leeftijd van 25 jaar. Ben je ouder dan 25 jaar, dan kan je terecht bij de volwassengroep.

Indien je leeftijdsgroep minder dan 8 dansers telt kan deze samengevoegd worden met een andere leeftijdsgroep.  We hanteren het principe dat een jongere groep steeds aansluit bij een oudere.  Heeft je leeftijdsgroep meer dan 24 dansers, kan deze gesplitst worden en kan je kiezen in welke groep je de les volgt.  Zo kunnen we je een gerichte dansopleiding bieden.

 

3   Jaarlijkse dansvoorstelling

Jaarlijks organiseren we een driedaags ‘dansgala’. Het gaat steeds door in het weekend in het midden van de paasvakantie.  Repetities worden voorzien in de week voor het gala. Het is onze bedoeling dat alle Nelekes via dit gala hun dansvaardigheid tonen. Deelname aan het gala is evenwel niet verplicht.

Deelname aan het gala houdt in dat je zeker vanaf januari iedere les aanwezig bent. Afwezigheid kan enkel mits goede motivatie en verwittigen op voorhand van de choreografe. In de periode van januari tot en met de voorstellingen mag je maximaal 5 keer afwezig zijn.  Immers het aanleren van een choreografie is een totaal groepsgebeuren en dus brengen afwezigheid en willekeur de kwaliteit van de dansnummers en de onderlinge verstandhouding in het gedrang.

Deelname aan het gala houdt ook in dat je de week voor de voorstelling kan aanwezig zijn voor de repetities en dat je alle voorstellingen kan bijwonen, tenzij andere afspraak met bestuur en/of choreografen ten minste 3 maanden op voorhand.

 

4   Lidgelden

Je betaalt lidgeld voor het hele werkjaar, tenzij je pas in de loop van het werkjaar aansluit. Bij het onderbreken van de lessenreeks, om welke reden dan ook, volgt geen terugbetaling van betaalde lidgelden. Als uitzondering hierop geldt het voorleggen van een medisch attest waarbij je ongeschikt bevonden wordt voor deelname aan de lessen voor een periode van minstens drie opeenvolgende maanden’.

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 2 proeflessen volgen. Het lidgeld is dan verschuldigd vanaf de 3de les.

Het lidgeld is inclusief verzekering. Een blessure of ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld tijdens de desbetreffende les aan de choreograaf of medewerker ter plaatse. Indien hieraan niet wordt voldaan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De nodige documenten voor deze verzekering worden door de choreograaf of medewerker ter plaatse meegegeven.

De betaling van het lidgeld mag je spreiden over het werkjaar. Maximaal moet het lidgeld betaald worden in 4 blokken: september/ november/ januari/ april.

Betalen kan enkel door storting op de bankrekening BE75 7360 1902 0451.

 

5   Optredens

Buiten het gala wordt Dansgroep Nele regelmatig gevraagd voor optredens voor diverse organisaties. Dit kan een podiumoptreden zijn of deelname aan een stoet.  Als Neleke van de groepen 5 tot en met 10  verwachten wij dat je je maximaal engageert voor deze optredens.

We verwachten ook dat je voldoende repetities volgt.  Minstens 50% van de repetities moeten gevolgd worden, waaronder zeker de laatste voor de generale. We oefenen dan de definitieve plaatsing

 

6   Kledij

Wij vragen dat dansers sportieve kledij dragen tijdens de les. Dus zeker geen rokjes, kleedjes,
jeans… Wel shorts of trainingsbroek, turnpantoffels, balletschoenen, sportschoenen…

 

7   Algemeen

Tijdens de lessen kom je als danser of begeleider enkel in de lokalen van de school die bestemd zijn voor de danslessen.   Tijdens het omkleden storen we de lessen niet.   Na de lessen laat je de lokalen proper achter en werp je alle lege flesjes en papiertjes in de vuilbak.

Dansgroep Nele vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen, vóór, tijdens of na de lessen, activiteiten of optredens.

Personen die geen lid of medewerker zijn van Dansgroep Nele kunnen door de choreograaf of verantwoordelijke  ter plaatse worden gevraagd de lokalen te verlaten, indien nodig.

Om veiligheidsreden vragen wij om de jongste dansers (tot 10 jaar) te komen afhalen in de school.

Tijdens de lessen, activiteiten of optredens kunnen er foto’s of video’s van jou gemaakt worden voor promotiedoeleinden.  Als lid stem je hier stilzwijgend mee in, tenzij schriftelijk bezwaar bij het secretariaat.

Indien er iets wijzigt in je persoonlijke gegevens (adres, telefoon, e-mail,…) geef je deze onmiddellijk door aan het secretariaat.

 

Dansgroep Nele behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit huishoudelijk reglement indien dit om organisatorische redenen vereist is.

Namens Dansgroep Nele vzw