Afspraken

Bij de start van ieder nieuw werkjaar geven we graag enkele richtlijnen mee om de goede en continue werking van Dansgroep Nele vzw te waarborgen. Als danser bij Dansgroep Nele, ben je een lid van de Nelekes en aanvaardt je het huishoudelijk reglement.

1   Organisatie van de lessen

Dansgroep Nele vzw is een erkende choreografische dansgroep. Dansgroep Nele garandeert je bij het beoefenen van je danshobby een opleiding door professionele dansleerkrachten en jaarlijks een nieuw dansprogramma. Wij verwachten in ruil daarvoor van jou de nodige inzet, ernst en loyaliteit tegenover je groep en Dansgroep Nele in het algemeen. Wij beloven van onze kant aandacht voor elk lid, talent of niet. De dansleerkrachten zorgen ervoor dat elk lid voldoende kansen krijgt.

Een werkjaar begint in september en eindigt in juni van het daaropvolgende jaar. Mogelijks zijn er nog zomeroptredens of andere activiteiten in augustus. Hiervoor is je aanwezigheid warm aanbevolen maar niet verplicht. Bij het begin van het werkjaar ontvang je een jaarkalender met heel wat informatie over hoe ons werkjaar eruit zal zien aangaande activiteiten, lesuren,… Onvoorziene wijzigingen worden steeds meegedeeld. Er worden in principe geen danslessen gegeven op feestdagen of tijdens schoolvakanties.

Als danser bij Dansgroep Nele ben je één van de "Nelekes"

2  Het Lidmaatschap

Wie wil aansluiten bij Dansgroep Nele kan vooraf vrijblijvend 2 proeflessen volgen. Je wordt definitief een ‘Neleke’ door het invullen van het inschrijvingsformulier. Op dit formulier moeten de persoonsgegevens worden vermeld die nodig zijn voor de ledenadministratie.

Indien er iets wijzigt in je persoonlijke gegevens (adres, telefoon, e-mail,…) geef je deze onmiddellijk door aan het secretariaat.

Het ondertekenen van het inschrijvingsformulier houdt in dat je dit “huishoudelijk reglement” aanvaardt en tevens akkoord gaat met het te betalen lidgeld. Je geeft hiermee ook je akkoord met eventuele publicatie van foto’s of video’s via sociale media of website. Indien je dit niet wenst, kan je dit aanduiden in het gedeelte “Opmerkingen”

3   Lidgelden

De betaling van je lidgeld kan gebeuren in 2 delen. Een eerste deel dient betaald te zijn uiterlijk 30/11/2023, het 2e deel uiterlijk 29/2/2024. Een volledige betaling van je lidgeld bij aanvang van het dansjaar kan uiteraard ook nog steeds. Bij het onderbreken van de lessenreeks, om welke reden dan ook, volgt geen terugbetaling van betaalde lidgelden. Als uitzondering hierop geldt het voorleggen van een medisch attest waarbij je ongeschikt bevonden wordt voor deelname aan de lessen voor een periode van minstens drie opeenvolgende maanden.

Het lidgeld is verschuldigd vanaf de 3de les, na de 2 proeflessen.

Het lidgeld is inclusief verzekering. Een blessure of ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld tijdens de desbetreffende les aan de choreograaf of medewerker ter plaatse. Indien hieraan niet wordt voldaan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De nodige documenten voor deze verzekering worden door de dansleerkracht of medewerker ter plaatse meegegeven of worden door de secretaris zo vlug als mogelijk opgestuurd.

Bij niet betaling van het lidgeld, kan Dansgroep Nele je schrappen als lid van de vereniging. Indien na 2 betalingsherinneringen, het lidgeld nog niet werd betaald, kan deelname aan de danslessen worden geweigerd.

Betalen kan enkel door storting op de bankrekening BE75 7360 1902 0451.

 

4  Groepsindeling

Dansgroep Nele is ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben we een open aanbod voor volwassenen. De indeling in een groep gebeurt op basis van je leeftijd. Je kan starten met dansen in het werkjaar waarin je vier jaar wordt.

De vier jongste groepen kunnen naargelang het aantal dansers opgesplitst worden in een A en een B jaar. In deze groepen krijg je een klassieke dansopleiding en leer je de verschillende basispassen en houdingen. Iedereen schuift ook elk jaar door naar een volgende groep tenzij het bestuur hier anders over beslist.

Vanaf groep 5 valt de indeling in een groep A en B sowieso weg. Op dat moment beschik je als danser over alle basiskennis van dans en wordt hierop verder gebouwd.

Indien je leeftijdsgroep minder dan 6 dansers telt kan deze samengevoegd worden met een andere leeftijdsgroep. We hanteren het principe dat een jongere groep steeds aansluit bij een oudere. Heeft je leeftijdsgroep meer dan 24 dansers, kan deze gesplitst worden en kan je kiezen in welke groep je de les volgt. Zo kunnen we je een gerichte dansopleiding bieden.

5   Kledij

Tijdens de danslessen wordt sportieve kledij gedragen met aangepast schoeisel (bij voorkeur zwarte danssneakers). Lange haren zijn samengebonden.

Er wordt voor elk lid een T-shirt gratis ter beschikking gesteld om te dragen tijdens de lessen en/of bij optredens of activiteiten.

Dansgroep Nele is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal of kledij vóór, tijdens of na de lessen, activiteiten of optredens. Er worden geen waardevolle spullen achtergelaten in de kleedkamers.

6   Communicatie

De communicatie tussen Dansgroep Nele en dansers verloopt voornamelijk via Gimme, e-mail, de website of via Facebook.

Raadpleeg regelmatig deze communicatiekanalen zodat je op de hoogte blijft. Bezorg ons steeds je corecte mailadres.

Informatie over het lesrooster en de kalender vind je ook op de website. 

7   Jaarlijkse dansvoorstelling

Jaarlijks organiseren we een dansvoorstelling, “Het Gala” genoemd. Het jaarlijkse gala gaat steeds door in het weekend in het midden van de Paasvakantie. Repetities worden voorzien in de week voor het gala. Het is onze bedoeling dat alle Nelekes via dit gala hun dansvaardigheid tonen. Deelname aan het gala is evenwel niet verplicht.

Deelname aan het gala houdt in dat je zeker vanaf januari iedere les aanwezig bent. Afwezigheid kan enkel mits goede motivatie en vooraf verwittigen op voorhand van het secretariaat (secretariaat@dansgroepnele.be) en/of dansleerkracht. In de periode van januari tot en met de voorstellingen mag je maximaal 4 keer afwezig zijn tijdens de lessen. Het aanleren van een choreografie is immers een totaal groepsgebeuren en dus brengen afwezigheid en willekeur de kwaliteit van de dansnummers en de onderlinge verstandhouding in het gedrang.

Deelname aan het gala houdt ook in dat je aanwezig bent op de extra repetitiemomenten. De laatste 4 weken voor de start van de paasvakantie zijn er extra repetities voorzien op zaterdagnamiddag. Deze repetities zijn noodzakelijk voor het oefenen van gezamenlijke dansen zoals ouverture en finale, het trainen van overgangen en gebruik van attributen, het oefenen van de totale show,……

We verwachten tevens dat je de week voor de voorstelling (eerste week van de paasvakantie) kan aanwezig zijn op alle repetities en dat je deelneemt aan alle voorstellingen, tenzij andere afspraak met bestuur en/of choreografen tenminste 3 maanden vooraf.

8   Optredens

Buiten het gala wordt Dansgroep Nele regelmatig gevraagd voor optredens voor diverse organisaties. Dit kan een podiumoptreden zijn of deelname aan een stoet.  Als Neleke van de groepen 5 tot en met 9 verwachten wij dat je je maximaal engageert voor deze optredens en dat je ten minste aan 3 optredens deelneemt per werkjaar.

We verwachten ook dat je voldoende repetities volgt.  Minstens 50% van de repetities moeten gevolgd worden, waaronder zeker de laatste voor de generale. We oefenen dan de definitieve plaatsing. Ook op de generale repetitie dien je verplicht aanwezig te zijn.

  

9   Algemeen

Tijdens de lessen kom je als danser of begeleider enkel in de lokalen van de school die bestemd zijn voor de danslessen. Tijdens het omkleden storen we de lessen niet.   Na de lessen laat je de lokalen proper achter en werp je alle lege flesjes en papiertjes in de vuilbak.

Dansgroep Nele staat niet in voor opvang voor of na de dansles en is niet verantwoordelijk voor wat er met de dansers voor of na de les gebeurt (binnen of buiten de lokalen van de school). Om veiligheidsredenen vragen wij om de jongste dansers (tot 10 jaar) te komen afhalen.

Personen die geen lid of medewerker zijn van Dansgroep Nele kunnen door de dansleerkracht of verantwoordelijke ter plaatse worden gevraagd de lokalen te verlaten, indien nodig.

Tijdens de lessen, activiteiten of optredens kunnen er foto’s of video’s van jou gemaakt worden voor promotiedoeleinden.  Als lid stem je hier mee in, tenzij schriftelijk bezwaar bij het secretariaat bij de inschrijving.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Dansgroep Nele gaat daarom zorgvuldig om met de personengegevens. 

Dansgroep Nele houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemenen Verordening Gegevenscherming) ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dansgroep Nele behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit huishoudelijk reglement indien dit om organisatorische redenen vereist is.

Namens Dansgroep Nele vzw